گرامی داشت روز پرستار

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

✔️روز پرستار مبارک
 
اعضا موسسه تسکین با تقدیر از پرستاران درمانگاه خون و پرستاران بخش خون و آنکولوژی کودکان، کیف های کمری مورد نیاز پرستاران بخش خون را جهت رسیدگی سریعتر به بیماران به ایشان اهدا نمود.

.
.
درگذرگاه گام های نگران
مهربان ایستاده ای
همقدم لحظه های تب دار
تبسمت آواز آرامبخشی است
که با اقتدار دلشوره ها را سد می کند
یادت گره خورده در زیباییهاست
روزتان مبارک