"کارگاه عروسک سازی"

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

برگزاری کارگاه عروسک سازی در "اتاق بازی تسکین" برای کودکان و مادران بستری در بخش خون بیمارستن کودکان تبریز.