"کارگاه سفال در اتاق بازی تسکین"

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

کارگاه سفال در اتاق بازی

با همراهی مربی فرهنگی تسکین،کارگاه سفالگری در اتاق بازی اجرا شد تا کودکان حاضر در بخش فرصت امتحان این هنر را داشته باشند.