"پذیره نویسی سلولهای بنیادی"

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

با یاری مردم همنوع دوست تبریز اولین روز پذیره نویسی سلول های بنیادی با استقبال زیادی انجام پذیرفت.

موسسه تسکین از این پس زمامدار این حرکت انسان دوستانه در تبریز خواهد بود تا با کمک هرچه بیشتر مردم تبریز امید زندگی یک خانواده باشیم.