پارتیشن بندی هود شیمی درمانی درمانگاه

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

موسسه تسکین به منظور حفظ ایمنی بیماران و ارتقای وضعیت درمانگاه خون، مقدمات پارتیشن  بندی (عایق بندی) هود شیمی درمانی درمانگاه خون بیمارستان کودکان را به مرحله اجرا رساند.