نصب پارتیشن هود شیمی درمانی

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

اتاقک هود شیمی درمانی درمانگاه خون بیمارستان کودکان تبریز نصب و آماده بهره برداری است.
موسسه تسکین پارتیشن بندی هودهای شیمی درمانی درمانگاه خون را برای حفظ ایمنی بیماران، پرستاران، خانواده کودکان و کادر بیمارستان در اولویت کاری خود قرار داد.
موسسه تسکین پارتیشن بندی هودهای شیمی درمانی بخش خون را در سال 96 به همراهی و حمایت های شما عزیزان به اتمام رساند.