قلک رمضان تسکین

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

کودکان به تنهایی نمی توانند با سرطان مبارزه کنند.
.
.

با دریافت "قلک تسکین"
و
با هدیه "قلک تسکین"
با ما همراه شوید...

طرح "قلک رمضان تسکین" بهانه ای برای تسکین آلام کودکان مبتلا به سرطان

برای دریافت "قلک تسکین" می توانید به دفتر تسکین مراجعه نمائید و با شماره 35538219-041 تماس حاصل فرمائید.
.

متعاقبا  طرح جمع آوری قلک ها و روز قلک شکان تسکین اعلام خواهد شد.