فاز اول طرح کنترل عفونت

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها
Simple Button

اجرای فاز اول طرح کنترل عفونت : آموزش والدین توسط نیروی متخصص، خرید دمپایی برای تمام سرویس های بهداشتی اتاق های بخش خون و خرید جای دستمال رول استیل برای کلیه اتاق های بخش خون