ساخت و افتتاح اتاق بازی

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها
Simple Button

اتاق بازی تسکین در 8 اسفند سال 1392 به عنوان اولین اتاق بازی بیمارستان کودکان تبریز افتتاح گردید.