ساخت استیشن و پاوییون پرستاری

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها
Simple Button

در تاریخ 8 اسفند سال 1392 استیشن و پاوییون پرستاری در بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز ساخته شد.