"رنگ آرزو"

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

ماجرای این طرح از این قرار بود که یکی از هدف های مهم ما این بود که فضای بیمارستان را از حالت افسرده و کسل کننده خارج کنیم تا بیماران ، والدین شان و پرستاران احساس آرامش و شادی کنند ، بنابراین پای آرزوهای بچه ها نشستیم و با کمک دنیای رنگی بچه ها بخش زیباتری برایشان تدارک دیدیم.