اقلام اهدایی به بخش خون

شما اینجا هستید

مرورکلی

رویدادها

اهدای سرسوزن IT وبرانول و ماسک های اهدایی خیرین به صورت هفته ای در بخش خون ودرمانگاه خون بیمارستان کودکان تبریز.