رئیس مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان کودکان خبرداد : کاهش مرگ و میر و کنترل عفونت در بیمارستان کودکان تبریز