موسسه تسکین بنابه درخواست بیمارستان کودکان تبریز و بمنظور حفظ ایمنی بیماران و ارتقائ وضعیت درمانگاه خون، پارتیشن بندی(عایق بندی) هود شیمی درمانی درمانگاه خون را در اولویت کاری خود قرار داد.