جشن رنگارنگ المر در "اتاق بازی تسکین" با هدف احترام گذاشتن به تفاوت ها و پذیرش دیگران همانگونه که هستند و درعین حال دوستی و برقراری ارتباط با یکدیگر برگزار شد.

.

.

.

*داستان المر*

المر با دیگر فیل ها فرق دارد.همه فیل ها خاکستری هستند.اما او چهارخونه و رنگارنگ است و به هر کجا میرود،همه او را می شناسند.

المر از اینکه با دیگران تفاوت دارد،چندان راضی نیست.برای همین خود را به رنگ خاکستری در می آورد تا شبیه دیگران شود، ولی حالا هیچکس اورا نمیشناسد.

المر داستان فردیت و پذیرش خود به همانگونه که هستیم را ستایش میکند.

کودکان با خواندن این داستان به ارزش تفاوت ها پی میبرند و به تفاوت ها احترام میگذارند.