عید فطر مبارک

کودکان به تنهایی نمی توانند با سرطان مبارزه کنند.