فطریه امسال خود را به کودکان مبتلا به سرطان هدیه دهیم.

راه های واریز فطریه:

پرداخت از طریق تلفن همراه:

870126#*4*733*

پرداخت از طریق منو نیکوکاری اپلیکیشن پات

شماره حساب بانک ملت:

5060408073

شماره کارت:

6104-3379-4909-6963

به نام انجمن حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تبریز