کودکان نمی توانند به تنهایی با سرطان مبارزه کنند.

فطریه امسال خود را به کودکان مبتلا به سرطان هدیه دهیم.