همراهان و حامیان گرامی موسسه تسکین

با مشارکت شما بزرگواران در طرح اهدا فطریه به نفع کودکان مبتلا به سرطان

مبلغ 100/000/000 ریال (صد میلیون ریال) جمع گردید که هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان شد.

حضور همیشگی شما بزرگواران را ارج می نهیم.