تعویض فلتر هود شیمی درمانی بخش خون  بیمارستان کودکان تبریز