استخدام نیروی خدمات نظافتی تسکین از شهریور سال ۱۳۹۵ برای تامین نظافت و پاکیزگی بخش خون و کمک به کنترل عفونت های بیمارستانی که خود عامل تایین کننده ای برای کاهش مرگ و میر های ناشی از عفونت در بخش خون گردید.