بیست و یکمین ماه اجرای "تسکین کارت" در بیمارستان کودکان تبریز(بخش خون)

"تسکین کارت" ارائه رایگان اقلام بهداشتی چون دستمال کاغذ، زیرانداز بهداشتی، ماسک، پوشک بچه برای کودکان بستری در بخش خون است.
طرح حمایتی "تسکین کارت" روزهای یکشنبه و چهارشنیه هر هفته از شهریور سال ۱۳۵۹ تا به امروز با همراهی و حمایت های شما خوبان بدون وقفه اجرا شده است.