اهدای نمادین پیراهن امضا شده تیم تراکتور سازی به موسسه تسکین