رفتن به محتوای اصلی

روز پرستار به روایت تسکین

پرستاری هنری است بی نظیر و تخصصی بی همتا، این روز را بهانه ای کردیم جهت قدردانی از پرستاران گرانقدر درمانگاه خون و بخش خون و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز که در مسیر درمان کنار قهرمانان کوچکمان هستند.